AIST MALAYSIA SDN. BHD.
 DASAR PEMPROSESAN DATA SULIT

 Tujuan dokumen ini (Polisi Pemprosesan Data Sulit) adalah untuk memaklumkan AIST Malaysia Sdn Bhd, (Pendaftaran No.1305557-H) termasuk tetapi tidak terhad kepada anak-anak syarikatnya, syarikat berkaitan atau mana-mana sekutunya (secara kolektif, yang dikenali sebagai "kita" atau "kami") menguruskan Data Peribadi (seperti yang ditakrifkan di bawah) yang tertakluk kepada Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (Akta 709) ("Akta").

Peruntukan Am

1. Untuk tujuan dokumen, terma-terma berikut akan digunakan:

i. Data Peribadi - Berdasarkan seksyen 4 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010, sebarang maklumat berkenaan dengan transaksi komersial, yang (a) sedang diproses secara keseluruhan atau sebahagiannya dengan peralatan yang beroperasi secara automatik sebagai tindak balas kepada arahan yang diberikan untuk maksud itu; (b) direkodkan dengan niat bahawa ia sepatutnya atau sebahagiannya diproses dengan cara peralatan itu; atau (c) direkodkan sebagai sebahagian daripada sistem pemfailan yang relevan atau dengan niat bahawa ia harus menjadi sebahagian daripada sistem pemfailan yang relevan, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung kepada subjek data, yang boleh diketahui atau dikenal pasti dari maklumat tersebut atau dari maklumat tersebut dan maklumat lain dalam pemilikan pengguna data, termasuk apa-apa data peribadi yang sensitif dan ekspresi pendapat mengenai subjek data; tetapi tidak termasuk apa-apa maklumat yang diproses untuk tujuan perniagaan pelaporan kredit yang dijalankan oleh agensi pelaporan kredit di bawah Akta Agensi Pelaporan Kredit 2010; 
ii. Pengguna Data - Pengguna data adalah orang yang sama sendirian atau bersama atau sama dengan orang lain yang memproses sebarang data peribadi atau mempunyai kawalan ke atas atau membenarkan pemprosesan sebarang data peribadi, tetapi tidak termasuk pemproses data;
iii. Pemprosesan Data - Pemprosesan bermaksud berhubung dengan data peribadi, bermaksud mengumpul, merekod, memegang atau menyimpan data peribadi atau menjalankan sebarang operasi atau set operasi pada data peribadi, termasuk (a) organisasi, penyesuaian atau pengubahan data peribadi; (b) pengambilan semula, perundingan atau penggunaan data peribadi; (c) pendedahan data peribadi dengan penghantaran, pemindahan, penyebaran atau sebaliknya menyediakan; atau (d) penjajaran, gabungan, pembetulan, pemadaman atau penghapusan data peribadi; 
iv. Subjek Data / Pemohon - Subjek Data / Pemohon adalah individu yang mencari pekerjaan dan menyediakan pengguna Data melalui Laman Web, dengan maklumat peribadinya untuk tujuan tersebut.
v. Laman sesawang - Laman sesawang bermaksud laman sesawang Pengguna Data yang merangkumi satu set program komputer dan maklumat lain yang terkandung dalam sistem maklumat yang boleh diakses melalui Internet oleh nama domain dan / atau alamat sesawang yang membenarkan pengecaman. Alamat laman sesawang untuk Pengguna Data: http://taximaximjob.com
vi. Pemprosesan data peribadi automatik - Ianya adalah pemprosesan data peribadi melalui komputer.
vii. Sekatan data peribadi - Ianya adalah penggantungan sementara memproses data peribadi (kecuali untuk kes-kes apabila pemprosesan diperlukan untuk memperjelaskan data peribadi).
viii. Penghapusan data peribadi - tindakan untuk menghapuskan isi kandungan data peribadi dalam sistem maklumat data peribadi dan/ atau akibatnya media fizikal data peribadi dimusnahkan.
ix. Kuki - Ini adalah data yang dihantar oleh Laman sesawang dan disimpan di dalam komputer, peranti mudah alih atau mana-mana peranti lain dimana Subjek Data / Pemohon melawat Laman sesawang yang digunakan untuk menyimpan data secara sementara atau secara kekal mengenai tindakan Pemohon di Laman sesawang.

2. Dengan memasuki laman sesawang Pengguna Data, Subjek Data / Pemohon menghantar data peribadi kepada Pengguna Data termasuk vitae kurikulum, mengisi borang soal selidik, borang pertanyaan atau tindakan lain, Subjek Data / Pemohon bersetuju dengan terma dan syarat Dasar ini dan juga bersetuju dengan pemprosesan oleh Pengguna Data data peribadi beliau dalam kes-kes di mana peruntukan undang-undang semasa memerlukan persetujuan tersebut.


3. Data Peribadi

Tujuan pengumpulan dan pemprosesan data peribadi Subjek Data / Pemohon adalah untuk memilih calon-calon untuk jawatan kosong mengikut undang-undang Malaysia. Subjek Data / Data peribadi pemohon disimpan di dalam media elektronik dan kertas

4. Pengguna Data mengumpul dan memproses data peribadi mengikut Subjek Data / Pemohon:

i) Nama penuh;
ii) No. K.P./Nombor Pasport;
iii) Tarikh lahir;
iv) Nombor cukai pendapatan;
v) Warganegara;
vi) Alamat;
vii) Status perkahwinan;
viii) Status ibu bapa;
ix) Sejarah pekerjaan;
x) Latar belakang pendidikan;
xi) Nombor telefon;
xii) Emel; dan
xiii) Butiran Rujukan Pekerjaan / Pendidikan sebelumnya

5. Subjek Data / Data peribadi pemohon sedang dimusnahkan oleh Pengguna Data dalam situasi yang berikutnya:
i) Selepas tiga (3) tahun dari masa Subjek Data / Pemohon menyediakan data peribadi beliau kepada pengguna Data;
ii) Sekiranya Subjek Data / Pemohon menarik balik persetujuannya terhadap pemprosesan data peribadinya;

6. Pemusnahan data peribadi Subjek Data / Pemohon dilakukan tanpa kemungkinan pemulihan kemudiannya.

7. Hanya individu-individu yang secara langsung berkaitan dengan pemilihan calon untuk pekerjaan mempunyai akses kepada data peribadi Subjek Data / Pemohon.

8. Walaupun begitu, Pengguna Data tidak mengedarkan data peribadi Subjek Data / Pemohon, atau tidak memberikan akses kepada pihak ketiga tanpa persetujuan sebelumnya dari Subjek Data / Pemohon, kecuali untuk kes menyediakan data peribadi atas permintaan badan-badan kerajaan yang diberikan kuasa mengikut undang-undang Malaysia.

9. Semasa pemprosesan Subjek Data / Data Peribadi Pemohon, Pengguna Data berhak untuk:

9.1. Menerima maklumat berkaitan dengan pemprosesan Subjek Data/data peribadi pemohon, termasuk maklumat berkaitan:
9.1.1. Untuk pengesahan pemprosesan data peribadi; 
9.1.2. Alasan dan tujuan undang-undang untuk memproses data peribadi;
9.1.3. Objektif dan kaedah yang digunakan untuk pemprosesan data peribadi;
9.1.4. Maklumat tentang nama dan lokasi inndivdu yang memproses data peribadi, maklumat mengenai individu-individu (kecuali pekerja Pengguna Data) yang mempunyai akses kepada data peribadi atau siapa sahaja yang boleh mendedahkan data peribadi berdasarkan perjanjian dengan pengguna Data atau pada asas undang-undang yang berkenaan;
9.1.5. Data peribadi yang diproses berkaitan dengan subjek data peribadi yang berkaitan, sumber data, melainkan prosedur yang berlainan untuk menyerahkan data yang sedemikian disediakan oleh undang-undang yang berkenaan;
9.1.6. Tempoh untuk memproses data peribadi, termasuk tempoh penyimpanan;
9.1.7.Prosedur untuk dijalankan oleh Subjek Data / Pemohon bagi hak-hak yang diperuntukkan oleh undang-undang yang berkenaan;
9.1.8 Maklumat mengenai pemindahan data lengkap atau bertujuan merentas sempadan;
9.1.9 Nama penuh dan alamat individu yang memproses data peribadi bagi pihak Pengguna Data, jika pemprosesan diamanahkan kepada atau akan diamanahkan kepada individu tersebut;
9.1.10 Maklumat lain yang diperlukan oleh undang-undang yang berkaitan.

9.2 Subjek Data / Pemohon berhak untuk:

9.2.1 Jika ianya memerlukan Pengguna Data untuk memperjelaskan data peribadinya, menyekat atau memusnahkannya jika data peribadi tidak lengkap, sudah lapuk, tidak tepat, diperoleh secara tidak sah atau tidak diperlukan untuk tujuan pemprosesan yang dinyatakan, serta mengambil langkah-langkah yang diperuntukkan oleh undang-undang untuk melindungi haknya.
9.2.2 Untuk merayu terhadap tindakan atau tanpa tindakan Pengguna Data kepada badan yang diberi kuasa untuk melindungi hak subjek data peribadi atau di mahkamah, jika Subjek Data / Pemohon percaya bahawa Pengguna Data memproses data peribadinya dalam melanggar undang-undang yang terpakai atau sebaliknya melanggar hak-hak dan kebebasannya.
9.2.3 Untuk perlindungan hak dan kepentingan sahnya, termasuk pampasan untuk ganti rugi dan / atau pampasan untuk kemudaratan moral di mahkamah.

10. Semasa pemprosesan Data Peribadi, Pengguna Data berjanji untuk:

10.1 Memberi Subjek Data / Pemohon, atas permintaan dengan maklumat berikut:

10.1.1 Pengesahan pemprosesan data peribadi;
10.1.2 Alasan dan tujuan undang-undang untuk memproses data peribadi;
10.1.3 Objektif dan kaedah yang digunakan untuk pemprosesan data peribadi;
10.1.4 Nama dan alamat lokasi, maklumat mengenai individu-individu (kecuali pekerja Pengguna Data) yang mempunyai akses kepada data peribadi atau siapa yang boleh mendedahkan data peribadi berdasarkan perjanjian atau berdasarkan undang-undang Negeri atau Persekutuan;
10.1.5 Data peribadi yang diproses Subjek Data / Pemohon, sumber data, melainkan prosedur yang berbeza untuk menyerahkan data sedemikian yang disediakan oleh undang-undang yang berkenaan;
10.1.6 Tempoh pemprosesan data peribadi, termasuk tempoh penyimpanannya;
10.1.7. Prosedur untuk dijalankan oleh Subjek Data / Pemohon bagi hak-hak yang diperuntukkan oleh undang-undang yang berkenaan;
10.1.8 Maklumat mengenai pemindahan data lengkap atau bertujuan merentas sempadan;
10.1.9 Nama penuh dan alamat individu yang memproses data peribadi bagi pihak Pengguna Data, jika pemprosesan diamanahkan kepada atau akan diamanahkan kepada individu tersebut;
10.1.10 Maklumat lain yang diperlukan oleh undang-undang yang berkaitan.

10.2 Memastikan langkah-langkah diambil untuk mengelakkan akses tidak sah kepada data peribadi Subjek Data / Pemohon.
10.3 Menerbitkan atau sebaliknya memberikan akses tanpa had kepada dokumen yang menentukan dasar pemprosesan data peribadi, serta maklumat mengenai keperluan yang dilaksanakan untuk perlindungan data peribadi.

11.  Memastikan langkah-langkah diambil untuk mengelakkan akses tidak sah kepada data peribadi Subjek Data / Pemohon.

11.1 Untuk menetapkan pekerja yang bertanggungjawab untuk pemprosesan data peribadi;
11.2 Untuk memohon langkah-langkah organisasi dan teknikal untuk memastikan keselamatan data peribadi Subjek Data / Pemohon, seperti berikut:

11.2.1 Untuk mengenal pasti ancaman terhadap keselamatan data peribadi semasa pemprosesan dalam sistem maklumat data peribadi;
11.2.2 Untuk menyusun rejim keselamatan bagi premis di mana sistem maklumat terletak yang menghalang kemungkinan kemasukan tidak terkawal atau tinggal di premis oleh individu-individu yang tidak mempunyai hak untuk mengakses premis tersebut;
11.2.3 Untuk memastikan keselamatan media data peribadi;
11.2.4 Untuk meluluskan senarai orang yang mempunyai akses kepada data peribadi yang diperlukan untuk menjalankan tugas pekerjaan rasmi mereka;
11.2.5 Penggunaan langkah-langkah keselamatan maklumat yang diperlukan untuk menghalang akses tanpa kebenaran kepada data peribadi;
11.2.6 Untuk menilai keberkesanan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan keselamatan data peribadi;
11.2.7 Memastikan pengesanan akses tanpa kebenaran kepada data peribadi dan pengambilan langkah-langkah sepatutnya;
11.2.8 Untuk memulihkan data peribadi yang diubah suai atau dimusnahkan kerana akses tanpa kebenaran kepada mereka (jika secara teknikal boleh dilaksanakan);
11.2.9 Untuk menetapkan peraturan untuk mengakses data peribadi yang diproses dalam sistem maklumat data peribadi;
11.2.10 Untuk mengawal langkah-langkah yang diambil untuk memastikan keselamatan data peribadi dan tahap keselamatan sistem maklumat data peribadi.

12. Subjek Data / Pemohon berhak untuk meminta Pengguna Data untuk memperbaharui data peribadinya, untuk menyekat atau memusnahkannya jika data peribadi tidak lengkap, lapuk, tidak tepat, diperoleh secara haram atau tidak diperlukan untuk tujuan pemprosesan yang dinyatakan, serta untuk menarik balik persetujuannya terhadap pemprosesan data peribadi dengan menghantar permintaan yang sesuai dan / atau tuntutan secara bertulis melalui surat berdaftar dengan pengakuan penerimaan atau peruntukannya dengan tangan di lokasi Pengguna Data. Permintaan / tuntutan yang dinyatakan hendaklah mengandungi bilangan dokumen utama yang mengesahkan identiti Subjek Data / Pemohon atau wakilnya, maklumat mengenai tarikh terbitan dokumen yang dinyatakan dan pihak berkuasa yang mengeluarkannya, alamat kediaman Subjek Data / Pemohon, maklumat yang mengesahkan penyertaan Subjek Data / Pemohon berhubung dengan Pengguna Data (nombor telefon, tarikh panggilan, pelantikan lisan bersyarat dan / atau maklumat lain), atau maklumat yang mengesahkan fakta bahawa Pengguna Data memproses data peribadi , tuntutan untuk menjelaskan, menyekat atau memusnahkan Data Peribadi / Data peribadi pemohon atau notis penarikan persetujuan kepada pemprosesan data peribadi, tandatangan Subjek Data / Pemohon atau wakilnya yang diberi kuasa. Pengguna Data diwajibkan untuk memberikan jawapan yang munasabah terhadap kewajaran Subjek Data / permintaan / tuntutan Pemohon dalam masa tiga puluh (30) hari kalendar dari tarikh penerimaannya.

Kuki

13. Pengguna Data boleh menggunakan kuki jenis berikut:

13.1. Kuki yang sangat diperlukan 
Kuki ini diperlukan untuk mengimbas Laman sesawang dan menggunakan perkhidmatan yang diminta. Kuki jenis ini digunakan semasa pendaftaran Subjek Data / Pemohon dan masuk ke dalam sistem. Tanpa kuki, perkhidmatan yang diminta oleh Subjek Data / Pemohon menjadi tidak tersedia. Kuki ini adalah jenis utama dan boleh jadi sama ada kekal atau sementara. Tanpa jenis kuki ini, Laman sesawang tidak berfungsi dengan betul.
 
13.2.  Kuki prestasi
Kuki ini mengumpulkan maklumat statistik mengenai penggunaan Laman sesawang. Kuki ini tidak menerima maklumat peribadi Subjek Data / Pemohon. Semua maklumat yang dikumpulkan oleh kuki ini adalah jenis statistik dan tanpa nama. Tujuan penggunaan kuki ini:
13.2.1. Untuk mendapatkan statistik penggunaan laman sesawang
13.2.2. Untuk menilai keberkesanan kempen pengiklanan. Jenis kuki ialah sama ada kekal atau sementara, dan juga boleh diklasifikasikan sebagai kuki pihak pertama dan pihak ketiga.

13.3.  Kuki fungsi. 
Kuki jenis ini digunakan untuk mengingati maklumat yang diberikan oleh Subjek Data / Pemohon (seperti nama pengguna, bahasa atau kawasan lokasi). Kuki ini menggunakan maklumat tanpa nama dan tidak menjejaki aktiviti mengimbas Subjek Data / Pemohon di laman sesawang yang lain. Tujuan penggunaan kuki ini:
13.3.1. Untuk menyimpan data pada sebarang perkhidmatan yang disediakan sebelum ini kepada Subjek Data / Pemohon, jika sama sekali;
13.3.2. Untuk meningkatkan kualiti interaksi dengan Laman sesawang secara keseluruhan dengan mengingati pilihan yang dipilih oleh Subjek Data / Pemohon.

13.4.  Kuki pengiklanan. 
Kuki jenis ini digunakan untuk mengehadkan bilangan berapa kali untuk melihat iklan dan untuk menilai keberkesanan kempen pengiklanan. Kuki pengiklanan digunakan untuk menguruskan bahan pengiklanan di seluruh Laman sesawang. Kuki pengiklanan diletakkan oleh pihak ketiga, contohnya oleh pengiklan dan ejen mereka. Ianya boleh jadi kekal atau sementara. Kuki ini disambungkan dengan iklan di laman sesawang yang disediakan oleh syarikat pihak ketiga.

14.  Kuki boleh disekat atau dipadam dan kesannya juga boleh dihadkan dalam tetapan jenis pengimbas yang digunakan olehSubjek Data / Pemohon.