«ԳՐԱԲՍԻԹԻ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԳԱՂՏՆԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ


Սույն փաստաթղթով կանոնակարգվում է «ԳՐԱԲՍԻԹԻ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության (գրանցման համար՝ 264.110.101.5551, ՀՎՀՀ՝ 00180023, այսուհետ՝ Օպերատոր) կողմից ֆիզիկական անձանց անձնական և այլ գաղտնի տվյալների հավաքման եւ մշակման կարգը՝ ինտերնետի միջոցով ավտոմատացման միջոցների օգտագործմամբ և առանց օգտագործման:Ընդհանուր դրույթներ

 1. Սույն փաստաթղթի շրջանակներում օգտագործվում են հետևյալ տերմինները.

1.1. Անձնականտվյալներ՝ ցանկացած տեղեկատվություն, որն ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն վերաբերում է որոշակի կամ որոշվող ֆիզիկական անձին (անձնական տվյալների սուբյեկտին):

1.2 Օպերատոր՝ անհատական տվյալների մշակումն ինքնուրույն կազմակերպող և (կամ) իրականացնող, ինչպես նաև անհատական տվյալների մշակման նպատակները, մշակման ենթակա անհատական տվյալների կազմը, անհատական տվյալների հետ կատարվող գործողությունները (գործառնությունները) սահմանող անձ: Օպերատորի գտնվելու վայրի հասցեն է՝ 0051, Հայաստանի Հանրապետություն, Երևան, Ռոստովյան փ., 15/12:

1.3. Օպերատորիկայքը (կայքը)՝էլեկտրոնային հաշվիչ մեքենաների համար նախատեսված ծրագրերի և տեղեկատվական համակարգում պարունակվող այլ տեղեկատվության ամբողջություն է, որին հասանելիությունը ապահովվում է ինտերնետ ցանցի միջոցով դոմենային անուններով և (կամ) ցանցային հասցեներով, որոնք թույլ են տալիս նույնականացնել Օպերատորի կողմից Հայցորդի հետ փոխգործակցության համար օգտագործվող կայքերը համացանցում: Օպերատորի կայքի հասցեն՝ http://taximaximjob.com

1.4.Հայցորդ՝ֆիզիկական անձ,աշխատանք փնտրող և օպերատորին, այդ թվում' կայքի միջոցով այդ նպատակով իր անձնական տվյալները տրամադրող ֆիզիկական անձ։

1.5.Անձնականտվյալներիմշակում` ցանկացած գործողություն (գործողություն) կամ գործողությունների (գործողությունների) ամբողջություն, որը կատարվում է անձնական տվյալների հետ ավտոմատացման միջոցների օգտագործմամբ կամ առանց նման միջոցների օգտագործման, ներառյալ անձնական տվյալների հավաքումը, գրառումը, համակարգումը, կուտակումը, պահպանումը, ճշգրտումը (թարմացումը, փոփոխությունը), տարանջատումը, օգտագործումը, փոխանցումը (տարածումը, տրամադրումը, հասանելիությունը), անհատական տվյալների ապաանձնավորումը, արգելափակումը, հեռացումը, ոչնչացումը:

1.6.Անհատականտվյալներիավտոմատացվածմշակում` անհատական տվյալների մշակում հաշվողական տեխնիկայի միջոցների օգնությամբ:

1.7.Անձնականտվյալներիտրամադրում՝գործողություններ, որոնք ուղղված են որոշակի անձի կամ անձանց որոշակի շրջանակի անձնական տվյալների բացահայտմանը:

1.8.Անձնականտվյալներիարգելափակում՝անհատական տվյալների մշակման ժամանակավոր դադարեցում (բացառությամբ այն դեպքերի, երբ մշակումն անհրաժեշտ է անձնական տվյալների հստակեցման համար):

1.9 Անհատականտվյալներիոչնչացում՝ գործողություններ, որոնց արդյունքում անհնար է դառնում վերականգնել անձնական տվյալների բովանդակությունը տեղեկատվական համակարգում և (կամ) որոնց արդյունքում ոչնչացվում են անձնական տվյալների նյութական կրիչները:

1.10. Անձնականտվյալներիտեղեկատվականհամակարգ՝ տվյալների բազաներում պարունակվող անձնական տվյալների և դրանց մշակումն ապահովող տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և տեխնիկական միջոցների ամբողջություն:

1.11. Cookie ֆայլեր` կայքի կողմից ուղարկված և համակարգչի, բջջային հեռախոսի կամ Հայցորդի կողմից կայք այցելելու համար օգտագործվող այլ սարքի վրա պահվող տվյալների հատված, որոնք օգտագործվում են կայքում հայցորդի գործողությունների մասին տվյալների պահպանման համար:

 1. Ուղարկելով օպերատորին իր անձնական տվյալները (այդ թվում՝ ուղարկելով ռեզյումե, լրացնելով հարցաթերթիկ կայքում և այլ միջոցներով, հայցորդը համաձայնվում է սույն Քաղաքականության պայմաններին, ինչպես նաև տալիս է համաձայնություն Օպերատորի կողմից իր անձնական տվյալների մշակման համար, այն դեպքերում, երբ գործող օրենսդրության դրույթներին համապատասխան պահանջվում է նման համաձայնություն:

Անձնական տվյալներ

 1. Հայցորդի անձնական տվյալների հավաքագրման և մշակման նպատակն է աշխատանքային օրենսդրությանը համապատասխան թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար թեկնածուների ընտրությունը:

 2. Հայցորդի անձնական տվյալները պահվում են էլեկտրոնային և թղթային կրիչների վրա:

 3. Օպերատորը հավաքում և մշակում է Հայցորդի հետևյալ անձնական տվյալները:

  1. ազգանունը, անունը, հայրանունը,

  2. ծննդյան ամսաթիվը,

  3. քաղաքացիությունը,

  4. գտնվելու վայրի հասցեն,

  5. ամուսնական կարգավիճակ,

  6. երեխաների առկայության մասին տեղեկատվություն,

  7. նախորդ աշխատավայրերը,

  8. կրթական մակարդակը,

  9. բաժանորդային հեռախոսահամարը,

  10. E-mail-ը։

6. Հայցորդի անձնական տվյալները ոչնչացվում են Օպերատորի կողմից հետևյալ դեպքերում:

6.1 Հայցորդի կողմից իր անձնական տվյալները օպերատորին տրամադրելու պահից երեք տարին լրանալուց հետո;

6.2 Հայցորդի կողմից իր անձնական տվյալների մշակման համաձայնությունը հետ կանչելու դեպքում,

7. Հայցորդի անձնական տվյալների ոչնչացումն իրականացվում է առանց դրանց հետագա վերականգնման հնարավորության:


8. Դիմողի անձնական տվյալներին հասանելիություն ունեն միայն այն անձինք, ովքեր անմիջական կապ ունեն աշխատանքային պայմանագրերի կնքման թեկնածուների ընտրության հետ։

9. Այլ դեպքերում Օպերատորը չի տարածում հայցորդի անձնական տվյալները, ինչպես նաև չի տրամադրում դրանց հասանելիություն երրորդ անձանց՝ առանց Հայցորդի նախնական համաձայնությունը ստանալու, բացառությամբ գործող օրենսդրությանը համապատասխան լիազորված պետական մարմինների հարցումներով անհատական տվյալների տրամադրման դեպքերի:

10. Հայցորդի Անձնական տվյալների մշակման ընթացքում իրավունք ունի.

10.1 ստանալ տեղեկատվություն իր անձնական տվյալների մշակման վերաբերյալ, այդ թվում.

10.1.1 հաստատել անհատական տվյալների մշակման փաստը,

10.1.2 Անհատական տվյալների մշակման իրավական հիմքերը և նպատակները,

10.1.3 Անձնական տվյալների մշակման նպատակներն ու կիրառվող եղանակները։

10.1.4 Տեղեկություններ անձնական տվյալների մշակումն իրականացնող անձի անվանման և գտնվելու վայրի մասին, տեղեկություններ այն անձանց մասին, ովքեր ունեն անձնական տվյալների հասանելիություն կամ որոնց կարող են բացահայտվել անձնական տվյալները օպերատորի հետ պայմանագրի հիման վրա կամ գործող օրենսդրության հիման վրա;

10.1.5. անհատական տվյալների համապատասխան սուբյեկտին վերաբերող մշակվող անձհատական տվյալները, դրանց ստացման աղբյուրը, եթե նման տվյալների ներկայացման այլ կարգ նախատեսված չէ գործող օրենսդրությամբ,

10.1.6. անհատական տվյալների մշակման ժամկետները, այդ թվում՝ դրանց պահպանման ժամկետները.

10.1.7. Հայցորդի կողմից գործող օրենսդրությամբ նախատեսված իրավունքների իրականացման կարգը,

10.1.8. իրականացված կամ ենթադրյալ անդրսահմանային տվյալների փոխանցման վերաբերյալ տեղեկատվություն,

10.1.9. Օպերատորի հանձնարարությամբ անձնական տվյալների մշակում իրականացնող անձի անվանումը կամ ազգանունը, անունը, հայրանունը և հասցեն, եթե մշակումը հանձնարարված է կամ հանձնարարվելու է այդ անձին,

10.1.10. գործող օրենսդրությամբ նախատեսված այլ տեղեկություններ:

10.2. Օպերատորից պահանջել իր անհատական տվյալների հստակեցում, արգելափակում կամ ոչնչացում այն դեպքում, երբ անհատական տվյալները թերի են, հնացած, ոչ ճիշտ, ստացվել են ապօրինի կամ անհրաժեշտ չեն մշակման հայտարարված նպատակի համար, ինչպես նաև ձեռնարկել օրենքով նախատեսված միջոցներ իրենց իրավունքների պաշտպանության համար:

10.3. Բողոքարկել օպերատորի գործողությունները կամ անգործությունը անհատական տվյալների սուբյեկտների իրավունքների պաշտպանության լիազոր մարմին կամ դատական կարգով, եթե Հայցորդը ենթադրում է, որ Օպերատորն իրականացնում է իր անհատական տվյալների մշակումը գործող օրենսդրության պահանջների խախտմամբ կամ այլ կերպ խախտում է նրա իրավունքներն ու ազատությունները:

10.4. իր իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանության, այդ թվում՝ վնասների փոխհատուցման:

11. Անհատական տվյալների մշակման ընթացքում Օպերատորը պարտավորվում է.

11.1. Հայցորդին նրա խնդրանքով տրամադրել հետևյալ տեղեկատվությունը.

11.1.1. Անհատական տվյալների մշակման փաստի հաստատում,

11.1.2. Անհատական տվյալների մշակման իրավական հիմքերը և նպատակները,

11.1.3. Անհատական տվյալների մշակման նպատակներն ու կիրառվող եղանակները,

11.1.4. Իր անվանումը և գտնվելու վայրը, տեղեկություններ այն անձանց (բացառությամբ աշխատողների) մասին, որոնց հասանելի են անհատական տվյալները կամ որոնց կարող են բացահայտվել անհատական տվյալները պայմանագրի հիման վրա կամ օրենքի հիման վրա,

11.1.5. Հայցորդի մշակվող անհատական տվյալները, դրանց ստացման աղբյուրը, եթե նման տվյալների ներկայացման այլ կարգ նախատեսված չէ գործող օրենսդրությամբ,

11.1.6. Անհատական տվյալների մշակման ժամկետները, այդ թվում՝ դրանց պահման ժամկետները,

11.1.7. Հայցորդի կողմից գործող օրենսդրությամբ նախատեսված իրավունքների իրականացման կարգը,

11.1.8. իրականացված կամ ենթադրյալ անդրսահմանային տվյալների փոխանցման վերաբերյալ տեղեկատվություն,

11.1.9. Օպերատորի հանձնարարությամբ անհատական տվյալների մշակում իրականացնող անձի անվանումը կամ ազգանունը, անունը, հայրանունը և հասցեն, եթե մշակումը հանձնարարված է կամ հանձնարարվելու է այդ անձին,

11.1.10. Գործող օրենսդրությամբ նախատեսված այլ տեղեկություններ:

11.2. Ապահովել միջոցների ձեռնարկում Հայցորդի անհատական չարտոնված հասանելիությունը կանխելու ուղղությամբ։

11.3. Հրապարակել կամ այլ կերպ ապահովել անսահմանափակ հասանելիություն այն փաստաթղթին, որով սահմանվում է անհատական տվյալների մշակման քաղաքականությունը, ինչպես նաև անհատական տվյալների պաշտպանության նկատմամբ իրականացվող պահանջների մասին տեղեկությունները:

12. Օպերատորը ձեռնարկում է հետևյալ միջոցները Հայցորդի անհատական տվյալներին արտոնված հասանելիությունը կանխելու համար.

12.1 նշանակում է անհատական տվյալների մշակման կազմակերպման համար պատասխանատու աշխատողներ,

12.2. Կիրառում է Հայցորդի անհատական տվյալների անվտանգության ապահովման կազմակերպչական և տեխնիկական միջոցներ, մասնավորապես.

12.2.1. բնութագրում է անձնական տվյալների տեղեկատվական համակարգերում դրանց մշակման ժամանակ անվտանգության սպառնալիքները,

12.2.2 Կազմակերպում է այն տարածքների անվտանգության ապահովման ռեժիմը, որտեղ տեղադրված է տեղեկատվական համակարգը, որը խոչընդոտում է այդ տարածքներ մուտք գործելու իրավունք չունեցող անձանց անվերահսկելի ներթափանցման կամ գտնվելու հնարավորությունը,

12.2.3. ապահովում է անհատական տվյալների կրիչների պահպանությունը.

12.2.4. հաստատում է անհատական տվյալներին հասանելիություն ունեցող անձանց ցանկը, որն անհրաժեշտ է նրանց կողմից ծառայողական (աշխատանքային) պարտականությունների կատարման համար,

12.2.5. օգտագործում է տեղեկատվության պաշտպանության միջոցներ, որոնք անհրաժեշտ են անհատական տվյալներին չարտոնված հասանելիությունը կանխելու համար,

12.2.6. Գնահատում է անհատական տվյալների անվտանգության ապահովման ուղղությամբ ձեռնարկվող միջոցառումների արդյունավետությունը,

12.2.7. Ապահովում է անհատական տվյալներին չարտոնված հասանելիության փաստերի հայտնաբերումը և միջոցների ձեռնարկումը,

12.2.8. Վերականգնում է չարտոնված հասանելիության հետևանքով փոփոխված կամ ոչնչացված անհատական տվյալները (նման վերականգնման տեխնիկական հնարավորության առկայության դեպքում),

12.2.9. Սահմանում է անհատական տվյալների տեղեկատվական համակարգում մշակվող անհատական տվյալների հասանելիության կանոնները,

12.2.10. Վերահսկողություն է իրականացնում անհատական տվյալների անվտանգության ապահովման միջոցների և անհատական տվյալների տեղեկատվական համակարգերի պաշտպանվածության մակարդակի նկատմամբ:

13. Հայցորդն իրավունք ունի Օպերատորից պահանջել իր անհատական տվյալների հստակեցում (ակտուալացում), արգելափակում կամ ոչնչացում այն դեպքում, երբ անհատական տվյալները թերի են, հնացած, ոչ ճիշտ, ստացվել են ապօրինի կամ անհրաժեշտ չեն մշակման հայտարարված նպատակի համար, ինչպես նաև օպերատորին գրավոր ձևով հանձնման մասին ծանուցմամբ պատվիրված փոստային առաքանիով համապատասխան հարցում և (կամ) գրավոր պահանջ ուղարկելու կամ Օպերատորի գտնվելու վայրում անձամբ հանձնելու միջոցով հետ կանչել անհատական տվյալների մշակման իր համաձայնությունը: Նշված հարցումը/պահանջը պետք է պարունակի Հայցորդի կամ նրա ներկայացուցչի անձը հաստատող հիմնական փաստաթղթի համարը, տեղեկություններ նշված փաստաթղթի տրման ամսաթվի և այն տված մարմնի մասին, Հայցորդի բնակության վայրի հասցեն, Օպերատորի հետ հարաբերություններում Հայցորդի մասնակցությունը հաստատող տեղեկություններ (պայմանագրի համարը, պայմանագրի կնքման ամսաթիվը, պայմանական բառային նշանակությունը և (կամ) այլ տեղեկություններ) կամ Օպերատորի կողմից անհատական տվյալների մշակման փաստն այլ կերպ հաստատող տեղեկություններ, Օպերատորի կողմից հայցորդի անհատական տվյալները ճշգրտելու, արգելափակելու կամ ոչնչացնելու կամ անհատական տվյալների մշակման համար համաձայնությունը հետ կանչելու մասին ծանուցումը, Հայցորդի կամ նրա ներկայացուցչի ստորագրությունը։ Օպերատորը պարտավոր է Հայցորդի հարցման/պահանջի վերաբերյալ ըստ էության տալ հիմնավորված պատասխան այն ստանալու օրվանից 30 օրացույցային օրվա ընթացքում:


Cookie ֆայլեր

14. Օպերատորը կարող է օգտագործել հետևյալ տեսակի cookie ֆայլեր.

14.1 Խիստ անհրաժեշտ cookie-ներ։ Այս cookie ֆայլերը պահանջվում են կայքի միջոցով տեղաշարժվելու և հայցվող ծառայություններից օգտվելու համար։ Այս տեսակի cookie-ները կիրառվում են Հայցորդի գրանցման և համակարգ մուտք գործելու ժամանակ։ Առանց դրանց անհասանելի են դառնում Հայցորդի կողմից պահանջվող ծառայությունները։ Այս cookie ֆայլերը հիմնական են և կարող են լինել ինչպես մշտական, այնպես էլ ժամանակավոր։ Առանց այս տեսակի cookie ֆայլերի օգտագործման կայքը պատշաճ չի աշխատում։

14.2 Գործառնական cookie-ներ։ Այս cookie ֆայլերը հավաքում են կայքի օգտագործման վերաբերյալ վիճակագրական տվյալներ։ Տվյալ ֆայլերը չեն ստանում Հայցորդի անձնական տեղեկությունները։ Տվյալ cookie ֆայլերի կողմից հավաքագրված բոլոր տեղեկությունները վիճակագրական բնույթ են կրում և անանուն են։

Այդ cookie-ների օգտագործման նպատակներն են.

14.2.1. Կայքերի օգտագործման վիճակագրության ստացում,

14.2.2. Գովազդային արշավների արդյունավետության գնահատում: Այս cookie ֆայլերը լինում են մշտական և ժամանակավոր, ինչպես նաև կարող են վերաբերել ինչպես հիմնական, այնպես էլ կողմնակի cookie-ներին ։

14.3. Ֆունկցիոնալ cookie-ներ։ Այս cookie-ները օգտագործվում են Հայցորդի կողմից տրամադրված տեղեկատվությունը հիշելու համար (ինչպես, օրինակ՝ օգտագործողի անունը, լեզուն կամ գտնվելու վայրը)։ Այս ֆայլերը օգտագործում են անանուն տեղեկատվություն և չեն հետևում Հայցորդի գործողությունները այլ կայքերում: Այդ cookie-ների օգտագործման նպատակներն են.

14.3.1. հիշել տեղեկություն այն մասին, թե արդյոք Հայցորդին նախկինում որևէ ծառայություն տրամադրվել է, թե ոչ,

14.3.2. բարձրացնել կայքի հետ փոխգործակցության որակը, ընդհանուր առմամբ, Հայցորդի կողմից ընտրված նախապատվությունները հիշելու միջոցով:

14.4. Գովազդային cookie-ներ։ Այս տեսակի cookie-ները օգտագործվում են գովազդի դիտումների քանակը սահմանափակելու, ինչպես նաև գովազդային արշավների արդյունավետությունը գնահատելու համար։ Գովազդային cookie-ները կիրառվում են կայքում գովազդային նյութերի կառավարման համար: Cookie գովազդային ֆայլերը տեղադրվում են երրորդ անձանց կողմից, օրինակ, գովազդատուների և նրանց գործակալների կողմից: Դրանք կարող են լինել ինչպես մշտական, այնպես էլ ժամանակավոր։ Այս ֆայլերը կապված են կողմնակի ընկերությունների կողմից տրամադրված կայքում գովազդի հետ։

15. Արգելափակել կամ ջնջել cookie ֆայլերը, ինչպես նաև սահմանափակել դրանց գործողությունը կարող է Հայցորդի կողմից օգտագործվող բրաուզերի կարգավորումներում: